Pravila i uslovi za učešće u promotivnoj kampanji

"Pametno je biti lud"

 

1. Podaci o organizatoru promotivne kampanje

Organizator promotivne kampanje pod nazivom »Pametno je biti lud« (u nastavku: promotivna kampanja) je  Perutnina Ptuj-Topiko a.d., Petefi brigade 2, 24300 Bačka Topola (u nastavku: organizator). Za tehničko izvođenje promotivne kampanje zadužena je agencija Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija (u nastavku: tehnički izvođač).

2. Svrha promotivne kampanje

Svrha promotivne kampanje je promocija robne marke »Poli«. Promotivna kampanja traje od 19.8.2014. do 25.8.2014.

3. Učesnici

Učesnici promotivne kampanje mogu biti sva fizička lica starija od 18 godina, posetioci Facebook profila Ludi za Poli - Srbija https://www.facebook.com/ludizapoli.rs (u nastavku: Facebook profil).

U promotivnoj kampanji ne mogu učestvovati lica koja su neposredno uključena u pripremu i izvođenje promotivne kampanje.

Kupovina bilo kog Poli proizvoda nije uslov za učešće u promotivnoj kampanji.

4. Učešće

Korisnik može učestvovati u promotivnoj kampanji posetom Facebook profila gde u komentaru ispod pitanja, koja su deo promotivne kampanje, objavi odgovor.

5. Vreme trajanja promotivne kampanje

Promotivna kampanja sprovodi se na području Republike Srbije i traje od 19. 8. 2014. do 25. 8. 2014. (oba datuma su uključena). Tokom trajanja promotivne kampanje organizator će na Facebook profilu objaviti ukupno 5 (pet) različitih pitanja, ali ne više od 1 (jednog)  pitanja dnevno u periodu između 9.00 i 15.00 sati.

6. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 75 (sedamdeset i pet) kompleta - školska sveska i raspored časova. Organizator će nagraditi najbržih 15 komentara sa tačnim odgovorima na određenu objavu.

7. Određivanje dobitnika i obaveštenje o nagradama

Tokom trajanja promotivne kampanje organizator će na Facebook profilu krajem svakog nagradnog dana, nakon objave  pitanja, za svako od pet nagradnih pitanja, među svim učesnicima odrediti 15 (petnaest) dobitnika koji su najbrže, tačno, odgovorili.

Dobitnike će organizator obavestiti i objaviti istog dana u komentaru ispod nagradne Facebook objave u kojoj je učesnik dao svoj komentar. Dobitnici moraju svoje podatke (ime, prezime, adresu i izabrani maloprodajni objekat Perutnine Ptuj – Topiko u kome žele da preuzmu nagradu) poslati u privatne poruke  Facebook stranice najkasnije 7 dana od dana kada su pojedinačne dnevne, nagradne, objave završen. Dobitnik koji pravovremeno ne pošalje svoje podatke gubi pravo na nagradu i ista mu neće biti dodeljena.

Svaki učesnik tokom trajanja promotivne kampanje može osvojiti samo jednu nagradu. Pod učesnikom podrazumevaju se fizička lica sa podacima: ime, prezime, adresa, poštanski broj i godina rođenja. To znači da jedan učesnik može dati više komentara (tačnih odgovora) pod jednom nagradnom objavom ili učestvovati kod više nagradnih objava tokom trajanja promotivne kampanje, a nagrađen može biti samo jedanput.

Ukoliko je za nagradu izabran komentar koji je objavilo lice koje na osnovu ovih pravila ne ispunjava uslove za učešće u promotivnoj kampanji ili za preuzimanje nagrade nagrada neće biti dodeljena.

Spisak dobitnika sa imenom i prezimenom biće objavljen i na internet sajtu  www.poli.rs najkasnije 10 (deset) radnih dana od određivanja dnevnih dobitnika. Svi učesnici promotivne kampanje izričito i neopozivo slažu se sa objavom navedenih ličnih podataka na internet sajtu Poli.

Nagrade nisu zamenjive i nije moguće zahtevati njihovu novčanu protivvrednost.

Primedbe  koje se odnose na spisak dobitnika na osnovu ovih pravila nisu moguće.

8. Preuzimanje nagrade

Dobitnici, koji pravovremeno budu poslali svoje lične podatke, svoje nagrade će moći da preuzmu u roku od 30 dana počev od 05.09.2014., u izabranom maloprodajnom objektu Perutnine Ptuj – Topiko. Spisak maloprodajnih objekata Perutnine Ptuj – Topiko objavljen je na internet sajtu: http://www.poli.rs/sve-o-poli/maloprodaje-2/

Uslovi za osvajanje nagrade je da se učesnici slažu sa pravilima i ispunjavaju uslove za učešće u promotivnoj kampanji.

 Organizator i tehnički izvođač zadržavaju pravo da ne dodele nagradu ukoliko:

  • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
  • ustanovi se da se učesnik promotivne kampanje takmičio u suprotnosti sa pravilima i uslovima promotivne kampanje,
  • dobitnik dostavi netačne podatke potrebne za preuzimanje nagrade,
  • dobitnik nagradu ne preuzme u definisanom roku.

9. Isključenje odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

  • nefunkcionisanje internet sajta kao posledica pada mreže ugovorenih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korišćenje usluga internet sajta,
  • bilo kakve posledice koje učesnici mogu pretrpeti zbog učešća u promotivnoj kampanji na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
  • bilo kakve posledice do kojih dolazi korišćenjem nagrade.

10. Obaveze dobitnika za preuzimanje nagrade

Ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade definisane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu ne preuzme u roku određenom od strane organizatora, znači da nagradu ne želi čime se organizator i tehnički izvođač oslobađaju svih obaveza prema dobitniku. Time organizator promotivne kampanje dobija pravo raspolaganja nagradom u druge svrhe. Ukoliko dobitnik u roku od 24 sata, od eventualnog naknadnog poziva ne dostavi svoje podatke, nagrada mu neće biti dodeljena.

11. Zaštita  podataka ličnosti

Svi lični podaci prikupljeni od dobitnika promotivne kampanje čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Učesnici promotivne kampanje izričito se slažu da organizator promotivne kampanje njihove lične podatke koristi za potrebe promotivne kampanje "Pametno je biti lud".

Dobitnik organizatoru promotivne kampanje izričito dozvoljava objavu svojih ličnih podataka u sredstvima javnog informisanja i na internetu s ciljem informisanja o rezultatima promotivne kampanje, odnosno preuzimanja nagrade.

Učešćem u promotivnoj kampanji učesnici potvrđuju da su upoznati sa Pravilima promotivne kampanje, da ih prihvataju i da se slažu sa njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila  su primarna u odnosu na eventualne druge objave u štampanim i elektronskim medijima ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator ili tehnički izvođač.

12. Dostupnost pravila promotivne kampanje

Pravila promotivne kampanje objavljena su na internet sajtu http://www.poli.rs/ i dostupna su svim učesnicima tokom trajanja promotivne kampanje.

13. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakasnele, nepotpune ili pogrešno popunjene prijave za promotivnu kampanju. Odluke organizatora i tehničkog izvođača promotivne kampanje o svim pitanjima vezanima za promotivnu kampanju su konačne i važe za sve učesnike.

Organizator promotivne kampanje i tehnički izvođač zadržavaju pravo izmene ovih pravila ukoliko to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama pravila učesnici će biti obavešteni objavom na internet portalu http://www.poli.rs/. Nastavak učešća u promotivnoj kampanji nakon objave eventualnih promena pravila znači da učesnik prihvata i slaže se sa promenama.

Pravila važe od 19.08. 2014.

Organizator promotivne kampanje:

Perutnina Ptuj-Topiko a.d.