Promotivna kampanja "Poli Pinjata"

1. Podaci o organizatoru promotivne kampanje

Organizator promotivne kampanje »Poli Pinjata« (u nastavku: promotivna kampanja) je  Perutnina Ptuj-Topiko a.d., Petefi brigade 2, 24300 Bačka Topola, MB 8085820, PIB 101444060  (u nastavku: Organizator). Za tehničko izvođenje promotivne kampanje zadužena je agencija Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku: tehnički izvođač).

 

2. Svrha promotivne kampanje

Svrha promotivne kampanje je promocija Organizatorove robne marke »Poli«. Promotivna  kampanja traje od 24.6.2014. do 1.7.2014.

 

3. Učesnici promotivne kampanje

Učesnici promotivne kampanje mogu biti sva fizička lica sa stalnim prebivalištem u Republici Srbiji, starija od 18 godina koja putem igrice na web sajtu Poli (www.poli.rs) učestvuju u promotivnoj kampanji. U promotivnoj kampanji ne mogu učestvovati lica koja su uključena u njenu organizaciji i sprovođenje. Pravna lica ne mogu biti učesnici promotivne kampanje

Kupovina bilo kog proizvoda Organizatora nije uslov za učešće u promotivnoj kampanji.

 

4. Uslovi za učestvovanje i tok promotivne kampanje

U promotivnoj kampanji mogu učestvovati svi posetioci web sajta www.poli.rs (u nastavku: web sajt) koji kreiraju korisnički nalog ili se prijave pomoću postojećeg Poli korisničkog naloga  (korisničko ime i e-mail adresa) ili pomoću korisničkog naloga koji koriste na društvenoj mreži Facebook.

Na web sajtu dostupna je aplikacija web igrice Poli Pinjata (u nastavku: web igrica) u kojoj korisnik mora u predviđenom vremenu iz pinjate, pomoću palice kojom upravlja, da izbaci što više proizvoda.

Broj bodova je proporcionalan sa brojem izbačenih proizvoda iz pinjate.

Neprijavljeni korisnici mogu da se prijave na kraju igre putem svog korisničkog naloga. Ukoliko korisnik nije prijavljen, osvojeni bodovi neće biti prijavljeni na lestvicu rezultata.

Ukoliko tehnički izvođač promotivne kampanje uoči bilo kakve nepravilnosti u učešću korisnika ili tehničke intervencije na web igrici, ima pravo da učesnika bez upozorenja isključi iz promotivne kampanje.

Svaka osoba (jedna osoba = jedna e-mail adresa) može da osvoji samo jednu nagradu. Ukoliko među prvih deset na lestvici najboljih rezultata bude već nagrađena osoba biće nagrađena prva sledeća osoba sa najboljim rezultatom.

 

5. Vreme i mesto sprovođenja promotivne kampanje

Promotivna kampanja sprovodi se na području Republike Srbije i traje od 24.6.2014. do 1.7.2014. (uključujući oba datuma).

U okviru promotivne kampanje organizator će uzeti u obzir sve odigrane igre zaključno do 1.7.2014 do 23:59h.

 

6. Nagrade i nagrađivanje

Nagradni fond obuhvata 10 Poli majica sa izabranim motivima.

Dobitnik može da bira između muške, ženske i dečije varijante majice, različitih veličina i šest različitih motiva.

Na kraju promotivne kampanje organizator će nagraditi prvih deset korisnika  na osnovu rezultata ostvarenih tokom igranja web igrice (korisnike koji će ostvariti rezultat u igranju web igrice od 1. do 10. mesta s obzirom na osvojeni broj bodova). Ukoliko više korisnika ima isti broj bodova, korisnici se na lestvici razvrstavaju prema vremenu kada je rezultat ostvaren. Korisnik koji je prvi osvojio određeni broj bodova  na lestvici biće uvršten ispred korisnika koji je isti rezultat ostvario drugi itd.

Svaki korisnik (e-mail adresa) može da osvoji samo jednu nagradu.

Nagrade nije moguće zameniti za novac niti je moguće zahtevati njihovu novčanu protivvrednost. Korisnici mogu učestvovati u promotivnoj kampanji više puta, ali će na lestvicu će biti uvršteni samo najbolji postignuti rezultati i mogu osvojiti samo jednu nagradu.

Ukoliko je među prvih 10 na lestvici  uvršten dobitnik koji ne ispunjava uslove za učešće u promotivnoj kompanji, odnosno ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade ili tehnički izvođač kod učesnika utvrdi nepravilnosti u postupku učešća, nagrada neće biti dodeljena.

Spisak dobitnika sa imenom i prezimenom će biti objavljen na web sajtu www.poli.rs najkasnije 10 dana od definisanja liste dobitnika.

Svi učesnici promotivne kampanje izričito se slažu sa objavom navedenih podataka na web sajtu.

Tehnički izvođač promotivne kamapnje obavestiće dobitnike o osvojenoj nagradi i putem elektronske adrese koju je korisnik web sajta prijavio prilikom kreiranja korisničkog naloga.

Pritužba na spisak dobitnika na osnovi ovih Pravila nije moguća.

 

7. Preuzimanje nagrade

Uslov za osvajanje nagrade je prihvatanje ovih Pravila i ispunjavanje uslova za učešće u promotivnoj kampanji.

Majice će dobitnici moći da preuzmu u maloprodajnim objektima Organizatora. Spisak maloprodajnih objekata biće objavljen na web sajtu: http://www.poli.rs/sve-o-poli/maloprodaje-2/

Dobitnici nagrada moraju svoje podatke da pošalju najkasnije 7 dana od prijema e-obaveštenja da su osvojili nagradu.

Ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade definisane ovim Pravilima, odnosno u zadatim rokovima ne pošalje tražene podatke potrebne za preuzimanje nagrade smatra se da nagradu ne želi da primi i gubi pravo na istu. Time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku i Organizator i/ili tehnički izvođač promotivne kampanje stiču pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

Ukoliko dobitnik nagradu ne preuzme bez opravdanog razloga  smatra se da ne želi nagradu i gubi pravo na istu.

Organizator ne snosi putne  ili druge troškove povezane sa preuzimanjem nagrada.

Nakon preuzimanja nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Dobitnici majica za preuzimanje nagrade moraju poslati Organizatoru sledeće podatke: ime, prezime i adresu (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj) veličinu, model (muški, ženski, dečiji) i željeni motiv.

Organizator je dužan da dobitnicima omogući preuzimanje nagrade najkasnije u roku od 30 dana od prijema traženih podataka.

Organizator i tehnični izvođač imaju pravo da ne dodele nagrade ukoliko:

  • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
  • se utvrdi da učesnik promotivne kampanje nije poštovao Pravila i uslove promotivne kampanje
  • dobitnik putem e-maila u određenom roku ne dostavi svoje podatke
  • dobitnik ne preuzme nagradu u određenom roku.

 

8. Isključenje odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakve odgovornosti za:

  • nefunkcionisanje aplikacije na web sajtu i/ili web sajta i posledice nefunkcionisanja bez obzira na razloge,
  • nefunkcionisanje aplikacije na web sajtu i/ili web sajta kao posledice pada sistema ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno uticati na korišćenje web sajta,
  • bilo kakve posledice koje učesnik može imati zbog učešća u promotivnoj kampanji na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
  • bilo kakve posledice korišćenja nagrade.

 

9. Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci dobijeni od učesnika promotivne kampanje zaštićeni su opštim aktima o čuvanju ličnih podataka organizatora promotivne kampanje i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

10. Dostupnost pravila promotivne kampanje

Pravila promotivne kampanje biće objavljena na web sajtu www.poli.rs najkasnije 24.6.2014. i biće dostupna tokom trajanja promotivne kampanje.

Učešćem  u promotivnoj kampanji učesnici potvrđuju da su upoznati sa Pravilima promotivne kampanje, da ih prihvataju i slažu se sa njima.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila su primarna u odnosu na eventualne druge objave u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje Pravila određuju isključivo Organizator i tehnički izvođač.

 

11. Opšte odredbe

Organizator neće uzeti u obzir zakasnile, nepotpune ili nepravilno ispunjene prijave za promotivnu kampanju. Odluka Organizatora i tehničkog izvođača promotivne kampanje o pitanjima vezanima za promotivnu kampanju je konačna i odnosi se na sve učesnike.

Organizator i tehnički izvođač imaju pravo da izmene ova Pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi.

Sve eventualne izmene Pravila biće objavljene na web sajtu www.poli.rs. Nastavak učešća u promotivnoj kampanji nakon objave izmenjenih Pravila znači da iste učesnik prihvata i slaže se sa promenama.

 

Pravila važe od 24.6.2014.

 

Organizator promotivne kampanje:
Perutnina Ptuj-Topiko a.d.