Promotivna kampanja »Super protektor«

1. Podaci o organizatoru promotivne kampanje

Organizator promotivne kampanje pod nazivom »Super protektor« (u nastavku: promotivna kampanja) je Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o., Petefi brigade 2, 24300  Bačka Topola (u nastavku: organizator). Za tehničko izvođenje promotivne kampanje zadužena je agencija Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku: tehnički izvođač).

2. Svrha promotivne kampanje

Svrha promotivne kampanje je promocija organizatorove robne marke »Poli«. Promotivna kampanja traje od 25.05. do 14.06.2015.

3. Učesnici

Učesnici promotivne kampanje mogu biti sva fizička lica starija od 18 godina sa stalnim prebivalištem u Republici Srbiji, koji putem web igrice na internet portalu Poli (www.poli.rs) učestvuju u promotivnoj kampanji.

U promotivnoj kampanji ne mogu učestvovati osobe koje su neposredno uključene u njenu pripremu i izvođenje. Pravna lica ne mogu biti učesnici promotivne kampanje.

Kupovina bilo kog Poli proizvoda nije uslov za učešće u promotivnoj kampanji.

4. Način učešća i tok promotivne kampanje

U promotivnoj kampanji možete učestvovati posetom internet portala www.poli.rs (u nastavku: internet portal)  na kojem će učesnik definisati korisnički nalog ili se prijaviti pomoću postojećeg Poli korisničkog naloga (nadimak i e-adresa),  možete  se prijavite i pomoću postojećeg korisničkog naloga koji koristite na društvenoj mreži Facebook.

Na internet portalu dostupan je link do web igrice pod nazivom Super protektor  (u nastavku: web igrica) u kojoj je potrebno da učesnik u Poli protektor uhvatiti što više pozitivnih elemenata koji donose bodove, produžuju vreme ili ubrzavaju kretanje protektora ali i izbegavati negativne elemente koji skraćuju vreme igranja.

Učesnici koji se nisu prijavili tokom igranja igrice mogu da se prijave pomoću svog korisničkog naloga na kraju igrice. Ukoliko učesnik nije prijavljen rezultat neće biti upisan na lestvicu najboljih i odigrana igrica neće biti uvrštena u promotivnu kampanju.

Ukoliko tehnički izvođač promotivne kampanje uoči bilo kakve nepravilnosti prilikom učešća ili tehničku intervenciju u web igrici ima pravo da učesnika, bez upozorenja, izbaci iz promotivne kampanje. 

Svaka osoba (kao jedna osoba računa se jedna e-adresa) može da osvoji samo jednu nagradu pri čemu se proveravaju i lični podaci već nagrađenih učesnika. Ukoliko će među prvih 100 na lestvicu najboljih biti uvrštena i osoba koja je već bila nagrađena u ovoj promotivnoj kampanji komisija će nagraditi prvog sledećeg nenagrađenog učesnika.

5. Mesto sprovođenja i vreme trajanja promotivne kampanje

Promotivna kampanja sprovodi se na području Republike Srbije. Počinje 25.5.2015. i traje zaključno do 23:59 14.6.2015..

U okviru promotivne kampanje organizator će prihvatiti sve odigrane igre do 23:59 14.6.2015..

6. Nagrade i nagrađivanje

Nagradni fond podrazumeva 100 Poli protektora.

Na kraju promotivne kampanje organizator će nagraditi prvih sto učesnika na osnovu postignutog rezultata igranja web igrice (učesnika sa postignutim rezultatom od 1. do 100  mesta prema broju osvojenih bodova).

Ukoliko više učesnika ima isti broj bodova, na lestvici će isti biti rangirani prema vremenu postignutog rezultata - učesnik koji je određeni broj bodova osvojio prvi biće na lestvici više od učesnika koji je isti rezultat postigao drugi (i tako dalje).

Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu.

Nagrade nisu zamenjive i nije moguće zahtevati njihovu novčanu protivvrednost.

Jedan učesnik može web igricu da odigra više puta a na lestvicu će biti uvršten njegov najbolji rezultat i može biti nagrađen samo jedanput.

Ukoliko je među prvih sto uvršten učesnik koji ne ispunjava uslove za učešće ili preuzimanje nagrade ili tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku učešća nagrada neće biti dodeljena.

Spisak dobitnika sa imenom i prezimenom biće objavljen i na internet portalu www.poli.rs najkasnije 10 (deset) radnih dana od određivanja dobitnika. Svi učesnici promotivne kampanje izričito i neopozivo se slažu  sa objavom navedenih ličnih podataka na internet portalu Poli.

Dobitnike će tehnički izvođač promotivne kampanje obavestiti i preko e-adrese koja je prijavljena pri registraciji i prijavi za promotivnu kampanju.

Pritužbe na spisak dobitnika na osnovu ovih pravila nisu moguće.

7. Preuzimanje nagrade

Uslov za osvajanje nagrade je da se učesnici slažu sa pravilima i ispunjavaju uslove za učešće u promotivnoj kampanji.

Poli protektore  dobitnici će moći da preuzmu u maloprodajnim objektima Perutnina Ptuj - Topiko najkasnije 30 dana  nakon prijema e-obaveštenja o osvajanju nagrade.

Dobitnici  svoje podatke moraju da pošalji najkasnije 7 dana nakon prijema obaveštenja o nagradi.  

Ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade definisane  ovim pravilima odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu ne preuzme u roku određenom od strane organizatora  ili ne pošalje na vreme podatke za preuzimanje nagrade znači da nagradu ne želi da primi čime se organizator i tehnički izvođač oslobađaju svih obaveza prema dobitniku.

Time organizator promotivne kampanje stiče pravo raspolaganja nagradom u druge svrhe.

Dobitnici Poli protektora za preuzimanje nagrade moraju da dostave sledeće podatke: ime, prezime i izabrani maloprodajni objekat Perutnina Ptuj Topiko za preuzimanje nagrade (http://www.poli.rs/sve-o-poli/maloprodaje-2/)

Dobitnici će nagradu moći da preuzmu u roku od 30 dana od slanja podataka za preuzimanje nagrade.

Organizator i tehnički izvođač zadržavaju pravo da ne dodele  nagradu ukoliko:

  • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
  • ukoliko se ustanovi da je učesnik promotivne kampanje nije poštovao pravila i uslove definisane ovim pravilima,
  • dobitnik ne pošalje podatke za preuzimanje nagrade
  • dobitnik nagradu ne preuzme do isteka roka za njeno preuzimanje

8. Isključenje odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

  • nefunkcionisanje internet profila što je posledica pada mreže ugovorenih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korišćenje usluga internet profila,
  • bilo kakve posledice koje učesnici mogu pretrpeti zbog učešća u promotivnoj kampanji na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
  • bilo kakve posledice kod korišćenja nagrade.

9. Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci prikupljeni od dobitnika promotivne kampanje čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti  podataka o ličnosti.

Dobitnik organizatoru promotivne kampanje dozvoljava objavu svojih ličnih podataka u sredstvima javnog informisanja i na internetu s ciljem informisanja o rezultatima promotivne kampanje odnosno preuzimanja nagrade.

10. Dostupnost pravila promotivne kampanje

Pravila promotivne kampanje objavljena su na internet portalu http://www.poli.rs/ i dostupna su svim učesnicima tokom trajanja promotivne kampanje.

Učešćem u promotivnoj kampanji učesnici potvrđuju da su upoznati sa Pravilima promotivne kampanje, da ih prihvataju i da se slažu sa njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila važe kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u štampanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator ili tehnički izvođač.

11. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakasnele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za promotivne kampanje. Odluke organizatora i tehničkog izvođača  o svim pitanjima vezanim za promotivnu kampanju su konačne i važe za sve učesnike.

Organizator promotivne kampanje i tehnički izvođač zadržavaju pravo izmena ovih pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama pravila učesnici će biti obavešteni objavom na internet portalu http://www.poli.rs/. Nastavak učešća u promotivnoj kampanji nakon objave eventualnih promena pravila znači da učesnik prihvata i slaže se sa promenama.

 

Pravila važe od 25.05.2015.
Organizator promotivne kampanje: Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o.